عکس فیلم نامه "پدرمن"

پدر من

امیر نوجوانی عاشق سینماست و همین موضوع باعث دردسرش در مدرسه می شود. مدیر از او میخواهد که پدرش را به مدرسه بیاورد. او که از داشتن پدری زندانی خجالت میکشد سعی می کند یک نفر را با ویژگی های آرمانی اش به جای پدرش جا بزند اما در لحظه نهایی پدر واقعی اش از راه میرسد

صاحب امتیاز: موسسه مفید نویسنده: زینب امامی
متاسفانه سایت متوقف شده! لطفا سایت را دوباره بارگیری کنید بارگیری مجدد 🗙