عکس فیلمنامه فیلم کوتاه "آیینه"

آینه

پاسخ گوییی مکرر به تلفن همراه عادت هر روز حاج آقا ست اما امروز در جاده

صاحب امتیاز: گروه فیلم سازی اتود نویسنده: هادی سرنجام، احمد نوری
یک خطا رخ داده است، برای استفاده از سایت آن را دوباره بارگیری کنید. بارگیری مجدد 🗙