عکس سریال تلوزیونی "پرده  نشین"

پرده نشین

هدی زنی میانسال که پس از سالها ترک بستگان، به دنبال ارثیه پدری به ایران برمیگردد، اما این برگشت آبستن اتفاقات دیگری است که او انتظارش نداشت...

صاحب امتیاز: شبکه یک سیما نویسنده: حسین تراب نژاد، مهدی حمزه
یک خطا رخ داده است، برای استفاده از سایت آن را دوباره بارگیری کنید. بارگیری مجدد 🗙