عکس فیلم "حوالی حرم"

حوالی حریم

زائران حرم برای او به مانند کیسه های زر بود سعید اما امروز دختری مستاصل و درمانده را نشان میکند، غافل از اینکه وارد بازی خطرناکی میشود

صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی نویسنده: حنظله تاج الدینی
متاسفانه سایت متوقف شده! لطفا سایت را دوباره بارگیری کنید بارگیری مجدد 🗙