عکس فیلم کوتاه "مستوره"

مستوره

سیده خانم، از هزارتوی تاریخ در مقابل مار زنگی زمانه در حریم خانه بست نشسته که مار خانگی او را به چالشی سخت بین ماندن و رفتن زمین گیر می کند... مستوره ای از زنان رنج کشیده ی این مرز و بوم که برای هویت شان ایستادگی کردند

صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی نویسنده: رضا رحیمی فرد، علیرضا بنیادی، محمدحسین سرانجام
یک خطا رخ داده است، برای استفاده از سایت آن را دوباره بارگیری کنید. بارگیری مجدد 🗙