عکس فیلم کوتاه "مستوره"

مستوره

سیده خانم، از هزارتوی تاریخ در مقابل مار زنگی زمانه در حریم خانه بست نشسته که مار خانگی او را به چالشی سخت بین ماندن و رفتن زمین گیر می کند... مستوره ای از زنان رنج کشیده ی این مرز و بوم که برای هویت شان ایستادگی کردند

صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی نویسنده: رضا رحیمی فرد، علیرضا بنیادی، محمدحسین سرانجام
متاسفانه سایت متوقف شده! لطفا سایت را دوباره بارگیری کنید بارگیری مجدد 🗙