توانایی و قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال اطلاعات و پیام های رسانه ای که می توان در چارچوب های مختلف چاپی و غیر چاپی عرضه نمود را سواد رسانه ای می گویند.1

تاریخچه پیدایش سواد رسانه ای، به سال 1965 باز می گردد. مارشال مک لوهان اولین بار در کتاب خود تحت عنوان "درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان"، این واژه را بکار برد و نوشت: «زمانی که دهکدۀ جهانی تحقیق یابد، لازم است انسان ها به سواد جدیدی بنام سواد رسانه ای دست یابند».[2] "آرای لن مسترمن" از برجسته ترین متفکران حوزه بین المللی آموزشهای رسانه ای بشمار می رود؛ که در سال 1985 به انتشار کتابی بنام "Teaching the media" اقدام نمود و پس از آن کتاب "آموزش رسانه ای در اروپای دهه 1990" را روانۀ بازار کرد.[3]

تاریخچه پیدایش سواد رسانه ای، به سال 1965 باز می گردد. مارشال مک لوهان اولین بار در کتاب خود تحت عنوان "درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان"، این واژه را بکار برد و نوشت: «زمانی که دهکدۀ جهانی تحقیق یابد، لازم است انسان ها به سواد جدیدی بنام سواد رسانه ای دست یابند»

دهه های 1920 و 1930 را باید دهه های پیوند و ارتباط این حوزه؛ یعنی حوزه سواد رسانه ای با تفکرات انتقادی دانست. در این سالها، دپارتمان های دانشگاهی تحلیل فیلم در سراسر ایالات متحده و انگلستان، کار خود را آغاز کرده و فیلم های روز را مورد تحلیل قرار دادند.[4]

اینگونه از سواد، در کانادا به عنوان اولین کشور، به صورت رسمی از طرف نظام آموزش و پرورش پذیرفته و جزء برنامه های درسی مدارس گنجانده شد.[5]

چیستی سواد رسانه ای

با پیدایش و انبساط انقلاب تکنولوژی در دهۀ 1980، جهان به مرحلۀ جدیدی گام نهاد، که در آن رسانه ها، ضمن گام برداشتن در مسیر تکامل و تنوع، به یکی از اجزای اصلی جوامع بشری تبدیل شده اند. بنابراین برای اینکه بتوان در برابر رسانه های متکثر موجود، مخاطبینی داشت که بتوانند در کنار بهره برداری آگاهانه و فعالانه از این رسانه ها، خود را در مقابل چالش ها و پیامدها ی مخرّب آنها حفظ نمایند، باید سواد جدیدی ایجاد کرد. فلذا نیازمند ارائه تعریف گسترده تری از سواد و افزایش فضای مفهومی آن هستیم؛ که معمولاً به معنای توانایی خواندن و نوشتن صرف نیست.

سواد رسانه ای علاوه بر توانایی ملحوظ در سواد سنتی، که همان توان خواندن و نوشتن بود، توانایی تحلیل و ارزشیابی پیام ها و قدرت تولید و انتقال اطلاعات به دیگران در قالب های مختلف و با ابزار گوناگون را در انسان پدید می آورد. این گونه از سواد؛ با توانمند کردن انسان بر درک نحوه کار رسانه ها و نحوۀ معنی سازی آنها، ماهیت و اهداف تولید پیام رسانه ها و تأثیرات و تکنیک های رسانه های گوناگون، او را از مصرف کنندگی صرف خارج کرده و در برابر اثرات رسانه ها مقاوم می سازد.

سواد رسانه ای در کنار آموختن خواندن ظاهر پیام های رسانه ای از رسانه های مختلف، می کوشد خواندن سطرهای نانوشتۀ رسانه های نوشتاری، تماشای پلان های به نمایش درنیامده و یا شنیدن صداهای پخش نشده از رسانه های الکترونیک را به مخاطبان بیاموزد.

سواد رسانه ای در کنار آموختن و خواندن ظاهر پیام های رسانه ای از رسانه های مختلف، می کوشد خواندن سطرهای نانوشتۀ رسانه های نوشتاری، تماشای پلان های به نمایش درنیامده و یا شنیدن صداهای پخش نشده از رسانه های الکترونیک را به مخاطبان بیاموزد

به عنوان مثال؛ مخاطبی که دارای سواد رسانه ای است، از اهداف و میثاق های رسانه ها خبر داشته و از آنها به طرزی آگاهانه استفاده می کند. چنین مخاطبی از نقش صدا، موسیقی و سایر جلوه های ویژه برای القای فضا و معنی در تلویزیون و سینما با خبر است و می داند چرا و چگونه یک پیام واحد در تلویزیون، سینما، روزنامه ها، مجلات، رادیو، تابلوهای بزرگ تبلیغاتی و یا بازی های رایانه ای می تواند، اثرات متفاوتی از خود بجا گذارد.[6]

 توانایی های مرتبط با سواد رسانه ای

برخی از توانایی هایی که می توان در سایۀ سواد رسانه ای کسب کرد از این قرارند:

1. توانایی استفاده از تکنولوژی روز از جمله کامپیوتر، برای پردازش و تولید اطلاعات؛

2. توانایی نتیجه گیری در مورد روابط علّی و معلولی، میان گزارش های رسانه ها و واکنش عمومی؛

3. توانایی تشخیص تأثیر تحریف، کلیشه سازی، تبلیغات و خشنونت در رسانه های دیداری؛

4. توانایی تشخیص تفسیر و بوجود آوردن تصویرهای بصری؛

5. توانایی مصرف انتقادی و نه منفعلانه از رسانه ها؛

6. توانایی اتخاذ رژیم مصرف رسانه ای؛ کسی که از سواد رسانه ای برخوردار است می تواند به درستی تصمیم بگیرد؛ که چه مقدار و چگونه از غذاهای رسانه ای استفاده کرده و در معرض چه بخش هائی از رسانه قرار بگیرد؛

7. توانایی تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه ها.[7]

 ویژگی های اصلی سواد رسانه ای

1. پیوستار و نه مقوله؛ سواد رسانه ای، موضوعی دارای درجات گوناگون است. در واقع از نظر منطقی، مقول به تشکیک بشمار می رود و مانند یک جعبه ، مقوله ای نیست که یا باید در آن جای گرفت و یا جای نگرفت. بعبارت دیگر موضوعی نیست که دائر بین نفی و اثبات بوده و افراد در مقایسه با آن به دو دستۀ حائز سواد رسانه ای و فاقد آن تقسیم شوند؛ بلکه افراد در مقایسه با آن هریک درجات مختلفی از سواد رسانه ای را دارا هستند و در این پیوستاری که شبیه دماسنج می باشد، جایگاهی را اشغال می کند. کسانی که در سطح های پائین این پیوستار قرار دارند چشم اندازهای ضعیف و محدودی به رسانه ها داشته و دانش آنها چشم اندازهای کافی را برای استفاده در تفسیر معنای پیام های رسانه ای، فراهم نمی کند.

2. چند بُعدی؛ سواد رسانه ای مستلزم آن است که در ابعاد گوناگون، اطلاعات کسب کنیم. این ابعاد عبارتند از: بُعد شناختی، احساسی، زیبائی شناختی و اخلاقی.

حوزۀ شناختی به اطلاعات واقع بنیاد دلالت دارد؛ مانند تاریخ ها، اسامی، تعاریف و ... این گونه از اطلاعات، در مغز مستقر هستند. اطلاعات حوزۀ احساسی که حاوی اطلاعاتی درباره احساساتی مثل عشق، نفرت، خشم و ... می باشد، در قلب مستقر است و جایگاه اطلاعات حوزه زیبائی شناختی که حاوی اطلاعاتی دربارۀ روش تولید پیام است را باید در چشم ها و گوشها دانست. هرقدر چشم و گوش قوی تر و دقیق تری برای شنیدن و دیدن وجود داشته باشد، اطلاعات زیبایی شناختی بهتر و بیشتری نصیب دارنده خواهد بود. جایگاه اطلاعات عرصۀ اخلاقی هم که شامل اطلاعاتی دربارۀ ارزشها است، در ضمیر و روح انسانی مستقر است. اطلاعات اخلاقی، ملاک و معیاری برای قضاوت راجع به "درست و غلط" را فراهم می کند. هرقدر اطلاعات اخلاقی دقیق تر باشند، ارزشهای نهفته در پیام های رسانه ای با عمق بیشتری درک شده و قضاوت ها دربارۀ آن ارزشها، دقیق تر و منطقی تر خواهد شد.

ساختار قدرتمند دانشی، باید حاوی اطلاعاتی از هر چهار حوزۀ مذکور باشد و اگر یک نوع اطلاعات موجود نباشد، ساختار دانش، ضعیف می شود؛ که در نتیجۀ آن، سواد رسانه ای که از همین ساختارها تشکیل شده، ضعیف خواهد شد و نمی توان به درستی، نارسایی های پیام رسانه ای را تشخیص داد.[8]

سواد رسانه ای مستلزم آن است که در ابعاد گوناگون، اطلاعات کسب کنیم. این ابعاد عبارتند از: بُعد شناختی، احساسی، زیبائی شناختی و اخلاقی. ساختار قدرتمند دانشی، باید حاوی اطلاعاتی از هر چهار حوزۀ مذکور باشد و اگر یک نوع ازاطلاعات موجود نباشد، نمی توان به درستی، نارسایی های پیام رسانه ای را تشخیص داد

 اصول سواد رسانه ای

سواد رسانه ای بر پایه اصولی استوار است که این اصول مورد التفات راهبردسازان و سیاست گذاران هر کشوری قرار می گیرد. برخی از مهمترین این اصول عبارتند از:

1) رسانه ها ساختگی و سازه ای هستند؛ رسانه ها دنیایی را به نمایش می گذارند که اگرچه حقیقی به نظر می رسد، اما از یک نگاه گزینش شده که معمولاً مابإزای خارجی ندارد، آنرا در معرض دید قرار می دهند؛ از این رو مرز میان واقعیت و مجاز در نمایش رسانه ای دشوار است.

2) رسانه ها واقعیت را بازسازی می کنند؛ میان شیوه ارائه وقایع عالم بوسیله رسانه ها و شیوه درک این عالم از سوی مصرف کنندگان رسانه، یک رابطه قطعی و معناداری وجود دارد. مثلاً در آمریکا میزان جنایت در تلویزیون چندین برابر دنیای واقعی است و مصرف کنندگان آمریکایی دنیای خود را به اندازه دنیای ساخته رسانه ها خشن و آکنده از تهدید می پندارند. این امر؛ یعنی واسطه شدن رسانه ها برای درک واقعیت، همان چیزی است که "بودیار" معتقد است جامعه از رهگذر آن به مرحلۀ نمادین و وانمودگی می رسد و بر آن یک نظم نوین رسانه ای که ساخته و پرداخته نمودهای رسانه ای است، حاکم می شود.

3) مخاطبان مفهوم مورد نظر خود را از رسانه ها می گیرند؛ مخاطب انتخابی را که از میان رسانه ها و پیام های مختلف به عمل می آورد، براساس انگیزه انجام می دهد و محتوا و پیام های رسانه ای را از طریق یک شبکه پیچیده متشکل از ماهیت و نیازهای خودش، پالایش می کند. در واقع مطابق فاکتورهای فردی با رسانه تعامل دارد و دریافت کننده منفعل پیام های رسانه ای نیست.

4) محصولات رسانه ای اهداف تجاری دارند؛ هر نوع درک واقعی از محتوای رسانه ها را نمی توان از زمینه اقتصادی و ضرورت های مالی محرک صنعت رسانه ها جدا دانست.

5) رسانه ها دربردارنده پیام های ایدئولوژیکی و ارزشی هستند؛ پیام های رسانه ای تا اندازه زیادی تبلیغاتی بوده و ارزشها و باورهای اساسی معینی را بصورت مداوم، ساخته و یا منتقل می کنند. روند کلی رسانه ها، تصریحاً یا تلویحاً پیام های ایدئولوژیکی؛ مثل روح مصرف گرایی، نقش زنان و وطن پرستی بی چون و چرا را منتقل می کند.

6) رسانه ها بار سیاسی و اجتماعی دارند؛ رسانه ها بر مسائل سیاسی و تغییرات اجتماعی تأثیر زیادی دارند و در پس نقاب آزادی گرایی، منافع سیاسی اجتماعی دولتهای صاحب سلطه را تأمین می نمایند.

7) هر رسانه شکل زیباشناختی خاصی دارد؛ اصل سواد رسانه ای ما را قادر به درک ویژگی ها و مشخصات منحصر به فرد هر رسانه می کند. به این ترتیب می توانیم نحوه ارتباط شکل و محتوا را جستجو و درک کرده و علاوه بر درک مفهومی پیام رسانه، نحوۀ گفتن و بیان رسانه را نیز دریابیم.[9]

 فرایندهای شناختی موجود در آموزش سواد رسانه ای

آموزش سواد رسانه ای که عبارتست از شناخت اطلاعاتی و انتقاد از رسانه، تکنیک ها و تأثیرات آن، در برگیرندۀ آن دسته از فرایند های شناختی است که در اندیشه های انتقادی مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این فرایندها عبارتند از:

1. فهم و نقد سبک های زندگی مصرفی که در رسانه ها اشاعه می یابد؛

2. فهم و نقد اختلاف و اغراض سیاسی و ایدئولوژیک پنهان در محتوای رسانه ها؛

3. فهم و نقد آثار و پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی محتوای رسانه ها؛

4. فهم و نقد شرایط و مناسبات مادی تولید محتوای رسانه ای مثل آگهی های تجاری که در جهت تأمین منافع اقتصادی و کسب سود مادی صاحبان سرمایه است.

5. فهم و نقد بازنمایی ها و کلیشه سازی های منفی اقلیت های فرهنگی، قومی، جنسیتی و نژادی در رسانه ها.[10]

 ضرورت های آموزش سواد رسانه ای

"باری دونکان" عضو انجمن سواد رسانه ای کانادا، در ضرورت این آموزش این دلایل را ذکر می کند:

1. رسانه ها بر حیات فرهنگی و سیاسی ما سلطه دارند؛

2. تقریباً همه اطلاعات، جز مواردی که آنها را بطور مستقیم تجربه می کنند، رسانه ای شده اند؛

3. رسانه ها قادرند مدل های ارزشی و رفتاری پرقدرتی خلق کنند؛

4. سواد رسانه ای می تواند مصرف رسانه ای ما را لذت بخش تر کند و یک رابطه انفعالی را به یک رابطه فعال تبدیل نماید؛

5. رسانه ها بدون آن که فعال کردن خودآگاه، بر ما اثر می گذارند.

علاوه بر این دلایل، "دن بلیک" یکی دیگر از پژوهشگران عرصه سواد رسانه ای، دلایل زیر را در ضرورت سواد رسانه ای بیان کرده است:

الف) ما در یک محیط میانجی و با واسطه زندگی می کنیم؛

ب) سواد رسانه ای بر تفکر انتقادی تأکید می کند؛

ج) وجود سواد رسانه ای، بخشی از حیات یک شهروند فرهیخته و تحصیل کرده است؛

د) سواد رسانه ای، مشارکت فعال را در یک محیط اشباع شده رسانه ای ترویج می دهد؛

هـ) آموزش رسانه ای به ما کمک می کند تا فن آوری های ارتباطی را درک و فهم کنیم.[11]

منابع و ماخذ

 [1]. کانسیداین، دیوید؛ درآمدی بر سواد رسانه ای، ناصر بلیغ، تهران، اداره کل تحقیق و توسعه صدا، 1379، ص3و2.

[2]. بصیریان جهرمی، حسین و بصیریان جهرمی، رضا؛ در آمدی به سواد رسانه ای و تفکر انتقادی، فصلنامۀ رسانه، 1368، ص33.

[3]. شکرخواه، یونس؛ سواد رسانه ای یک مقالۀ عقیده ای، فصلنامه رسانه، 1368، ص31.

[4]. جهرمی و جهرمی؛ ص43.

[5]. قاسمی، طهمورث؛ سواد رسانه ای رویکردی جدید به نظارت، فصلنامه رسانه، 1368، ص97.

[6]. کانسیداین؛ ص3-2 و صبری، حمید؛ آشنایی با دانش ارتباطات، تبریز، حمید صبری، 1381، چاپ اول، ص146 و شکرخواه؛ ص29 و پاتر، جیمز؛ تعریف سواد رسانه ای، لیلا کاووسی، فصلنامه رسانه، 1368، ص16.

[7]. کانسیداین؛ ص4 و شکرخواه؛ ص30-29.

[8]. جیمز؛ ص21 – 18.

[9]. قاسمی؛ ص93- 90 و کانسیداین ص13- 10.

[10]. یادداشت، فصلنامۀ رسانه 1368، ص6.

[11]. قاسمی، ص95.