عنوان فیلم: طلا و مس
تهیه کننده: منوچهر محمدی
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز:
عنوان فیلم: آقازاده
تهیه کننده: حسین اسدی زاده
کارگردان:
نویسنده: -
مشاور:
بازیگران:
عنوان فیلم: اول شخص جمع
تهیه کننده: حسین اسدی زاده
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: موسسه مفید
بازیگران:
عنوان فیلم: جمعه گل
تهیه کننده: حسین اسدی زاده
نویسنده: اکرم صادقی
مشاور:
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی

×

نسخه آزمایشی
جستجو