عنوان فیلم: حق سکوت
تهیه کننده: رضا میرکریمی
کارگردان:
نویسنده: هادی نائیجی
مشاور:
صاحب امتیاز: حوزه هنری
عنوان فیلم: فشار خون
کارگردان:
نویسنده: علی ثقفی
مشاور:
صاحب امتیاز: خانه داستانی فیلم
عنوان فیلم: پرده نشین
تهیه کننده: سید محمود رضوی
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: شبکه یک سیما
عنوان فیلم: حوالی حریم
تهیه کننده: حسین اسدی زاده
مشاور:
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی
بازیگران:
عنوان فیلم: مرضیه
تهیه کننده: مجید اوجی
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: سیما فیلم
عنوان فیلم: طلا و مس
تهیه کننده: منوچهر محمدی
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز:
عنوان فیلم: آقازاده
تهیه کننده: حسین اسدی زاده
کارگردان:
نویسنده: -
مشاور:
بازیگران:
عنوان فیلم: اول شخص جمع
تهیه کننده: حسین اسدی زاده
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: موسسه مفید
بازیگران:

×

نسخه آزمایشی
جستجو