تولید دانش
خیال در رهگذر بین محسوس و معقول است و در قوس صعود و نزول، شاگرد و حکیم از خیال میگذرند. و هنر در اين است که انسان بتواند معقول را متخيل کند. از ديرزمان در ادبيات ما بود که معقول را متخيل و متخيل را...
تولید دانش
تعیین حدود بحث و روشن نمودن دقیق نکته تمرکز آن در جایی که تلقی های متفاوت و گاه متناقض از اصطلاحات و معانی مورد استفاده رایج است، امری ضروری است خصوصا اینکه ادبیات ترجمه ای هم معانی لازم را دربر...
تولید دانش
به يک معنا، پيش‌فرض هرگونه پژوهشي در سينماي ديني، براساس هر نگرشي که از اصطلاح ديني (يا متعالي يا معنوي) ارائه شود، بر واقعيتي غايي، نه فقط در دنياي بيرون از سينما، که در بيرون از جهان سينماي تيره...

×

نسخه آزمایشی
جستجو