یک هفته بعد

چکیده: 
پیرمردی خاص برای کشیدن نقاشی چهره ی پسر شهیدش به نقاش مراجعه می کند و با سماجت می خواهد که عکسی از پسرش برای تشییع جنازه کشیده شود. نقاش اما معتقد است هفته ی پیش همین نقاشی را برایش کشیده است. پیرمرد مجبور است رازش را برملا کند....

×

نسخه آزمایشی
جستجو