سلام

چکیده: 
امید پسری کم روست که از سلام کردن خجالت می کشد. پدرش به سوریه رفته است و او با دیدن فیلم شهادت دوست پدرش نگران سلامتی او می شود و نذر می کند برای سلامتی پدرش به هزار نفر سلام کند. نفر هزارم اما....

×

نسخه آزمایشی
جستجو