حوالی حریم

چکیده: 
زائران حرم برای او به مانند کیسه های زر بود سعید اما امروز دختری مستاصل و درمانده را نشان میکند، غافل از اینکه وارد بازی خطرناکی میشود

×

نسخه آزمایشی
جستجو