مرضیه

چکیده: 
مرضیه زنی جوان و سرخوش به زندگی شیرینش با همسر و دختر خردسالشان، ناچار در پی آنچه برای همسرش اتفاق افتاده، باید عهده دار اتفاقاتی بزرگ شود...

×

نسخه آزمایشی
جستجو