پدر من

چکیده: 
امیر نوجوانی عاشق سینماست و همین موضوع باعث دردسرش در مدرسه می شود. مدیر از او می خواهد که پدرش را به مدرسه بیاورد.او که از داشتن پدری زندانی خجالت میکشد سعی می کند یک نفر را با ویژگی های آرمانی اش به جای پدرش جا بزند اما در لحظه نهایی پدر واقعی اش از راه میرسد...

×

نسخه آزمایشی
جستجو