آقازاده

در آن دوران، مانند همه دورانها، جامعه رنگ های گوناگون داشت؛ از انقلابی هایی که در این راه از جان می گذشتند تا جوان هایی که نام هیپی بر خود گذاشته بودند و نهایت دل مشغولی شان موی سرشان بود، اما تمام قصه این بود که بدانی چگونه برخورد کنی...

×

نسخه آزمایشی
جستجو