واقعیت های حاد

1. مروري بر مباني نظري بحث اگر از ره‌يافت‌هاي ايدئولوژيکي بگذريم که گاهي به اشتباه نظريه‌ها و ره‌يافت‌هاي ديني يا معنوي در سينما نام گرفته...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو