عبدالله اسفندیاری

متن مصاحبه: سایت مشاور فیلم: یک جریانی داریم در کنار فارابی به نام آقای زم و حوزه هنری، اول شعار دینی را برداشتند بعد هنری، چطوری با این...
ادبیات نظری
متن مصاحبه: سایت مشاور فیلم:آن موقع هم تعریفی از کار دینی داشتید یا نه فقط به موضوعات فیلم می‌پرداختید؟ آقای اسفندیاری: نه به ‌...
ادبیات نظری
متن مصاحبه: سایت مشاور فیلم: بسم ا... الرحمن الرحیم خدا را شاکرم که فرصت دیگری فراهم شد که حول محور سینما و دین، دین و سینما با مشتقات و...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو