تولید دانش

مقدمه در اين مقاله پديدة هنر از نظر شرعي بررسي مي شود؛ چنان كه در «فقهِ قصاص» و «فقه معاملات» نگاه شريعت به پديدة قصاص و معاملات بيان مي...
ادبیات نظری
مسئله سينما در جايي متولد شد که هم با پاي کوتاه خلق شد، هم با پايه کوتاه؛ يعني در ديار غرب، اين فيلم‌سازي، اين سينما بازي و مانند آن از...
ادبیات نظری
سخن از ارتباط پديدۀ ايراني شدۀ رمان غربي و سابقۀ رمان و داستان در گذشتۀ ايران و حكايت هاي ادبيات داستاني تاريخ ايران از يك سو، با قصه هاي...
ادبیات نظری
مرزهاي بحث يكي از نكاتي كه در مباحث دين و رسانه بايد تبيين كرد، تعيين حدود بحث است. وقتي مي گوييم دين، منظورمان دقيقاً از دين چيست؛ يا...
ادبیات نظری
1. مروري بر مباني نظري بحث اگر از ره‌يافت‌هاي ايدئولوژيکي بگذريم که گاهي به اشتباه نظريه‌ها و ره‌يافت‌هاي ديني يا معنوي در سينما نام گرفته...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو