سینما رکس

سایت مشاورفیلم: در آن روزها که سینماها را آتش میزدند خودتان به شخصه چند سینما دیدید که سوخته باشد؟ آقای علیخانی: خیلی سینما دیدم که...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو