علیخانی

سایت مشاورفیلم: در آن روزها که سینماها را آتش میزدند خودتان به شخصه چند سینما دیدید که سوخته باشد؟ آقای علیخانی: خیلی سینما دیدم که...
ادبیات نظری
سایت مشاورفیلم: جلسه گذشته ضمن مباحثی که پیرامون وضعیت مخاطب در سینما داشتیم، مطلبی درباره جمع آوری فیلمها و بعضی رفتارها مطرح شد این جلسه...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو