اعتماد

رسانه در دنياي امروز نمي تواند صرفاً به فراگير بودن خود ببالد؛ بلكه رسانه هاي امروز به دنبال ارتباط هاي گروهي هستند تا تأثير پيام آنان...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو