رحیم قاسمیان (مترجم)

شما به احتمال زیاد دست کم یک دستگاه تلویزیون در منزل دارید که بیشتر اعضای خانواده از آن استفاده می کنند. بر اساس آمار موسسه تحقیقات رسانه...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو