سید احمد حبیب نژاد

مقدمه: تقنین هنر با دو ترمینولوژی عمده سروکار دارد؛ قانون و هنر لذا باید مرادمان از این دو مفهوم را بیان نماییم. هرچند «پرسش از چیستی...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو