ابوالحسن حسنی

مقدمه علم فقه در باب افعال بشر، و بلکه همه‌ی ساخت‌های ارادی، به داوری می‌نشیند. این داوری نمی‌تواند فارغ از شناخت خود انسان باشد. در...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو