شبکه یک سیما

هدی زنی میانسال که پس از سالها ترک بستگان، به دنبال ارثیه پدری به ایران برمیگردد، اما این برگشت آبستن اتفاقات دیگری است که او انتظارش نداشت...
فیلم
فیلمنامه

×

نسخه آزمایشی
جستجو