وحيد حياتي

رسانه در دنياي امروز نمي تواند صرفاً به فراگير بودن خود ببالد؛ بلكه رسانه هاي امروز به دنبال ارتباط هاي گروهي هستند تا تأثير پيام آنان...
ادبیات نظری
مكاتب انتقادي و دوره هاي هنري هميشه يكي از دغدغه هاي اهل هنر، تاريخ نگاران هنر به ويژه در سينما بوده است. پست مدرنيسم نيز مبحثي است كه هم...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو