حسين عميد (مترجم)

درآمد هر گونه كوششي براي ثبت و تشريح تئوري هاي مربوط به رسانه ها، با ماهيت پيچيده و گاه، سركش اصل موضوع رسانه ها روبه رو مي شود. در دهه...
ادبیات نظری
خصوصيات و حدود اسطورة امروزي اسطوره چيست؟ موجز ترين تعريف اسطورة امروزي مي گويد: اسطوره يك گفتار است. هر گفتار تحت شرايط خاصي به اسطوره...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو