علي اصغر فهيمي فر

مي توانيم از سه منظر كلي به رسانه تلويزيون به عنوان يك مقوله ارتباطي و رسانه اي بپردازيم. اين سه منظر عبارتند از: 1. رويكرد مديريت رسانه...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو