وفا طرفه

سیده خانم، از هزارتوی تاریخ در مقابل مار زنگی زمانه در حریم خانه بست نشسته که مار خانگی او را به چالشی سخت بین ماندن و رفتن زمین گیر می کند...
فیلم

×

نسخه آزمایشی
جستجو