رضا رحیمی فرد، حسین سرانجام، علی رضا بنیادی

فیلمنامه
سیده خانم، از هزارتوی تاریخ در مقابل مار زنگی زمانه در حریم خانه بست نشسته که مار خانگی او را به چالشی سخت بین ماندن و رفتن زمین گیر می کند...
فیلم

×

نسخه آزمایشی
جستجو