مجید اوجی

فیلمنامه
مرضیه زنی جوان و سرخوش به زندگی شیرینش با همسر و دختر خردسالشان، ناچار در پی آنچه برای همسرش اتفاق افتاده، باید عهده دار اتفاقاتی بزرگ شود...
فیلم

×

نسخه آزمایشی
جستجو