احمد پهلوانيان

تمام وسايل ارتباطي بر ما نفوذ دارند و روي ما كار مي كنند. نتايج تاثير آن ها از جهات شخصي، اقتصادي، زيبايي شناسي، رواني، اخلاقي، قومي و...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو