عبدالله علیخانی

سایت مشاورفیلم: عرض کنم خدت شما که جناب آقای علیخانی ما در واقع یک جمعی هستیم در قم و در مورد تاریخ سینما مطالعه میکنیم و بحث ما یک بحث...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو