محمد حسین پزشک

سایت مشاور فیلم: افرادی چون آقایان بهشتی، شمقدری و ایوبی از جمله کسانی‌اند که از بطن انقلاب به عرصه‌ی سینما گام نهاده و دغدغه‌ی دینی کردن و...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو