احمد مبلغی

مقدمه: تاریخ از نخستین جوامع بشری تا امروز، از وجود قدیم ترین رسانه ها با ابزارهای ارتباطی همچون ایما و اشاره، صدای انسان، داستان های...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو