رسانه

درآمد صنعت الكترونيك، ابزار و فنون نيرومندي را در اختيار بشر قرار داد تا انسان ها فارغ از بُعد زمان و مكان با دنياي اطراف خود در ارتباط...
ادبیات نظری
درآمد هر گونه كوششي براي ثبت و تشريح تئوري هاي مربوط به رسانه ها، با ماهيت پيچيده و گاه، سركش اصل موضوع رسانه ها روبه رو مي شود. در دهه...
ادبیات نظری
س: با توجه به اين كه در ابتدا حوزه آموزه ها و فراورده هاي ذهني بشري دانش تلقي نمي شوند، بايستي فرآيندي سپري شود تا تبديل به حوزه دانشي شود...
ادبیات نظری
رسانه در دنياي امروز نمي تواند صرفاً به فراگير بودن خود ببالد؛ بلكه رسانه هاي امروز به دنبال ارتباط هاي گروهي هستند تا تأثير پيام آنان...
ادبیات نظری
كاربردهاي وسيع رسانه ها و به ويژه تلويزيون در زندگي روزمره و تأثير ژرف و انكار ناپذير آن ها بر بشر امروز، نمايانگر حقايق تازهاي است. عالَم...
ادبیات نظری
ارتباط چيست؟ از چه ماهيتي برخوردار است؟ چگونه شناخته مي شود؟ چگونه نسبت آن با ديگر واقعيت هاي اجتماعي صورت مي پذيرد و چگونه تبيين مي شود...
ادبیات نظری
مي توانيم از سه منظر كلي به رسانه تلويزيون به عنوان يك مقوله ارتباطي و رسانه اي بپردازيم. اين سه منظر عبارتند از: 1. رويكرد مديريت رسانه...
ادبیات نظری
تمام وسايل ارتباطي بر ما نفوذ دارند و روي ما كار مي كنند. نتايج تاثير آن ها از جهات شخصي، اقتصادي، زيبايي شناسي، رواني، اخلاقي، قومي و...
ادبیات نظری
مرزهاي بحث يكي از نكاتي كه در مباحث دين و رسانه بايد تبيين كرد، تعيين حدود بحث است. وقتي مي گوييم دين، منظورمان دقيقاً از دين چيست؛ يا...
ادبیات نظری
 توانایی و قدرت دسترسی، تحليل، ارزيابي و انتقال اطلاعات و پيام‌هاي رسانه‌اي كه مي‌توان در چارچوب‌هاي مختلف چاپي و غير چاپي عرضه نمود...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو