مهدی ارگانی

سایت مشاور فیلم: آن زمانی که شما در مسند مدیریت بودید آیا ارتباطی با آدم‌های دینی به عنوان روحانیون داشتید؟ آقای ارگانی: نه به  آن...
ادبیات نظری
بخش اول سایت مشاور فیلم: وضعیت کنونی جامعه سینمایی و تلویزیونی کشوربعد از سه دهه تلاش در پیوند ارزش های دینی و فیلم ، سینما و تلوزیون را...
ادبیات نظری

×

نسخه آزمایشی
جستجو