موسسه مفید

فیلمنامه
در تاریخ 13 آبان سال 58 در اقدامی غیر منتظره اتفاقی در تهران می افتد که تمامی رسانه های خبری دنیا را دچار شوک میکند: سفارت آمریکا تسخیر و...
فیلم
فیلمنامه

×

نسخه آزمایشی
جستجو