خانه فیلم داستانی

فیلمنامه
زائران حرم برای او به مانند کیسه های زر بود سعید اما امروز دختری مستاصل و درمانده را نشان میکند، غافل از اینکه وارد بازی خطرناکی میشود
فیلم
فیلمنامه
فیلمنامه
سیده خانم، از هزارتوی تاریخ در مقابل مار زنگی زمانه در حریم خانه بست نشسته که مار خانگی او را به چالشی سخت بین ماندن و رفتن زمین گیر می کند...
فیلم
فیلمنامه
خلاصه فیلم: امید پسری کم روست که از سلام کردن خجالت می کشد. پدرش به سوریه رفته است و او با دیدن فیلم شهادت دوست پدرش نگران سلامتی او می...
فیلم
فیلمنامه
خلاصه فیلم: مهدی پسری یزدی است که پدرش در افغانستان مفقودالاثر شده است و او از افغانی ها متنفر است در حین دعوا با جمعه گل که پسری افغانی...
فیلم
فیلمنامه

×

نسخه آزمایشی
جستجو