نظریه درآزمون
در واقع آن چه كه در دنياي امروز رسانه ها به عنوان الگو داراي اهميت است، الگوي تعاملي است كه منجر به دريافت بازخورد پيام و عكس العمل مخاطبان مي شود. چنين رسانه ای ناچار است اعتماد مخاطب را به سوي خود...
نظریه درآزمون
برداشت انتقالي از ارتباطات، مبتنی بر اطلاع رساني است و نگاه آييني، بر معنا تأكيد مي كند. اولي قدرت و كنترل و دومي مشاركت و فرهنگ را در پی دارد. آيين، واقعيتي همه جا حاضر و گريزناپذير است و حتي ضديت...
نظریه درآزمون
مباحث نظری پیرامون مشاوره فیلم پلی است برای مشاوره های عالمانه و اندیشه ورزانه. در پسِ مصاحبه های گذشته با رویکردِ تبیین ادبیات نظری، اکنون نیاز به تجربه عملیِ آن نظریه ها احساس میشود. در این مصاحبه...
نظریه درآزمون
مشاوره دینی زمانی به موفقیت نزدیک میشود که رابطه دین و سینما نهادینه شده و ساختار بیابد. حجت الاسلام رادنیک ضمن تبیین این معنی، ملزومات و ابعاد آن را مورد مداقه قرار میدهد.
نظریه درآزمون
مشاور مانند ناظر، دارای جایگاه سازمانی استعلایی و آمرانه، در فرآیند ساخت یک فیلم نیست و لذا هنرمند باید خود اقبال به مشاوره داشته باشد. حجت الاسلام میر خندان معتقد است که شروع این اقبال از درک نقص در...
نظریه درآزمون
مشاور به مثابه رسولی است که رسالتش همنوایی هرچه بیشتر اثر با دین است اما این مهم اتفاق نمی افتد مگر از گذرگاه همنوایی هنرمند. حجت الاسلام رادنیک با طرح این دیدگاه به بحث مشاوره دینی فیلم میپردازد.
نظریه درآزمون
مشاوره زمانی وجیه است که پذیرنده ای مشتاق به همراه داشته باشد و وجود چنین صفتی در قاطبه هنرمندان عرصه سینما محل تردید است. حجت الاسلام داود آبادی با مطرح کردن این چالش در پیش روی سایت به بررسی وضعیت...
نظریه درآزمون
گاهی چنان است که مشاور در عالم معقولات است و هنرمند در جهان محسوسات، در چنین حالتی مفاهمه ای بین این دو واقع نمیشود مگر آنکه بیانی مشترک پیدا کنند. این بیان صرفا زبان مشترک نیست که مشکل فقط با...
نظریه درآزمون
از نظر خانم سلطانی فهم فقیهانه از موضوعات رسانه ای مهم ترین زیرساخت معرفتی برای یک مشاور دینی فیلم است و برای هرچه ثمربخش بودن مشاوره با کارکرد مورد نظر در مشاوره های دینی، تاکید ایشان بر توجه هرچه...
نظریه درآزمون
هنرمند همواره باید یک گام از مخاطب خود پیشتر باشد چراکه هنرش گرایش و بینش می آفریند و دانش می افزاید. و اینگونه هنری که این چنین گسترده حیات بشر را در می نوردد، در همین گستردگی نیازمند دین است و لذا...

×

نسخه آزمایشی
جستجو