نظریه درآزمون
مشاور به مثابه رسولی است که رسالتش همنوایی هرچه بیشتر اثر با دین است اما این مهم اتفاق نمی افتد مگر از گذرگاه همنوایی هنرمند. حجت الاسلام رادنیک با طرح این دیدگاه به بحث مشاوره دینی فیلم میپردازد.
نظریه درآزمون
مشاوره زمانی وجیه است که پذیرنده ای مشتاق به همراه داشته باشد و وجود چنین صفتی در قاطبه هنرمندان عرصه سینما محل تردید است. حجت الاسلام داود آبادی با مطرح کردن این چالش در پیش روی سایت به بررسی وضعیت...
نظریه درآزمون
گاهی چنان است که مشاور در عالم معقولات است و هنرمند در جهان محسوسات، در چنین حالتی مفاهمه ای بین این دو واقع نمیشود مگر آنکه بیانی مشترک پیدا کنند. این بیان صرفا زبان مشترک نیست که مشکل فقط با...
نظریه درآزمون
از نظر خانم سلطانی فهم فقیهانه از موضوعات رسانه ای مهم ترین زیرساخت معرفتی برای یک مشاور دینی فیلم است و برای هرچه ثمربخش بودن مشاوره با کارکرد مورد نظر در مشاوره های دینی، تاکید ایشان بر توجه هرچه...
نظریه درآزمون
هنرمند همواره باید یک گام از مخاطب خود پیشتر باشد چراکه هنرش گرایش و بینش می آفریند و دانش می افزاید. و اینگونه هنری که این چنین گسترده حیات بشر را در می نوردد، در همین گستردگی نیازمند دین است و لذا...
نظریه درآزمون
در فرآیند مشاوره، مشاور و مشاوره گیرنده الزاماتی دارند که تعامل متکامل و مفید وابسته به کم و کیف رعایت این الزامات است. مشاور یک تحلیل گر توانمند است و مشاوره گیرنده یک خلّاق. مشاور و هنرمند برای...

×

نسخه آزمایشی
جستجو