نظریه درآزمون
اسطوره ها، به رغم ميل باطني ما، در كارند و وظيفة ماست كه براي جلوگيري از هر گونه نتيجة ناگوار، از ميان آنها، دست به انتخاب درست بزنيم كه اين مهم تنها در پرتو بازشناسي و معرفت اساطير ميسر خواهد بود....
نظریه درآزمون
به راحتي نمي شود تلويزيون را ابزاري دانست در دست بشر كه به هر نحو و قالبي قابل استفاده باشد و هرگونه انديشه و عقيدهاي در آن قالب پذيرفته شود به طور اخص تلويزيون در اَعمال خويش داراي نوعي خودآگاهي است...
نظریه درآزمون
مباحث نظری پیرامون مشاوره فیلم پلی است برای مشاوره های عالمانه و اندیشه ورزانه. در پسِ مصاحبه های گذشته با رویکردِ تبیین ادبیات نظری، اکنون نیاز به تجربه عملیِ آن نظریه ها احساس میشود. در این مصاحبه...
نظریه درآزمون
مشاوره دینی زمانی به موفقیت نزدیک میشود که رابطه دین و سینما نهادینه شده و ساختار بیابد. حجت الاسلام رادنیک ضمن تبیین این معنی، ملزومات و ابعاد آن را مورد مداقه قرار میدهد.
نظریه درآزمون
مشاور مانند ناظر، دارای جایگاه سازمانی استعلایی و آمرانه، در فرآیند ساخت یک فیلم نیست و لذا هنرمند باید خود اقبال به مشاوره داشته باشد. حجت الاسلام میر خندان معتقد است که شروع این اقبال از درک نقص در...
نظریه درآزمون
مشاور به مثابه رسولی است که رسالتش همنوایی هرچه بیشتر اثر با دین است اما این مهم اتفاق نمی افتد مگر از گذرگاه همنوایی هنرمند. حجت الاسلام رادنیک با طرح این دیدگاه به بحث مشاوره دینی فیلم میپردازد.
نظریه درآزمون
مشاوره زمانی وجیه است که پذیرنده ای مشتاق به همراه داشته باشد و وجود چنین صفتی در قاطبه هنرمندان عرصه سینما محل تردید است. حجت الاسلام داود آبادی با مطرح کردن این چالش در پیش روی سایت به بررسی وضعیت...
نظریه درآزمون
گاهی چنان است که مشاور در عالم معقولات است و هنرمند در جهان محسوسات، در چنین حالتی مفاهمه ای بین این دو واقع نمیشود مگر آنکه بیانی مشترک پیدا کنند. این بیان صرفا زبان مشترک نیست که مشکل فقط با...
نظریه درآزمون
از نظر خانم سلطانی فهم فقیهانه از موضوعات رسانه ای مهم ترین زیرساخت معرفتی برای یک مشاور دینی فیلم است و برای هرچه ثمربخش بودن مشاوره با کارکرد مورد نظر در مشاوره های دینی، تاکید ایشان بر توجه هرچه...
نظریه درآزمون
هنرمند همواره باید یک گام از مخاطب خود پیشتر باشد چراکه هنرش گرایش و بینش می آفریند و دانش می افزاید. و اینگونه هنری که این چنین گسترده حیات بشر را در می نوردد، در همین گستردگی نیازمند دین است و لذا...

×

نسخه آزمایشی
جستجو