کرسی آزاد
نويسنده معتقد است كه نظريه هويت پيوندي يا دو رگه براي شرح چگونگي هويت مسلمانان در عصر كنوني فاقد جامعيت است و نمي تواند به طور كامل به شرح چگونگي هويت در دوران كنوني بپردازد. بر اساس نظريه رابرتسون...
کرسی آزاد
با توجه به اين كه در ابتدا آموزه ها و فراورده هاي ذهني بشري دانش تلقي نمي شوند و بايستي فرآيندي سپري شود تا تبديل به حوزه دانشي شود، آيا در حوزه دين و رسانه مي توان دانشي به نام دانش رسانه اي ديني...
کرسی آزاد
در واقع آن چه كه در دنياي امروز رسانه ها به عنوان الگو داراي اهميت است، الگوي تعاملي است كه منجر به دريافت بازخورد پيام و عكس العمل مخاطبان مي شود. چنين رسانه ای ناچار است اعتماد مخاطب را به سوي خود...
کرسی آزاد
برداشت انتقالي از ارتباطات، مبتنی بر اطلاع رساني است و نگاه آييني، بر معنا تأكيد مي كند. اولي قدرت و كنترل و دومي مشاركت و فرهنگ را در پی دارد. آيين، واقعيتي همه جا حاضر و گريزناپذير است و حتي ضديت...
کرسی آزاد
پست مدرنيسم در حال حاضر سالیانی است كه جاي خود را در ادبيات سينمايي باز كرده است. اين اصطلاح درباره سبك و مختصات زيبايي شناسانه آثار برخي از فيلم سازان (عمدتاً آمريكايي و اروپايي) به كار برده مي شود...
کرسی آزاد
رولان بارت، متفكر معاصر فرانسوي مقالاتی را به قصد رهايي مردم از سيطرة اسطوره هاي جديد، منتشر كرد، که در مجموعه اي به نام اساطيرشناسي منتشر شد. مطلب زير تلخيصي از مباحث اين رساله است. البته آنهایی که...
کرسی آزاد
صهيونيسم آن گونه كه در تاريخ دين مطرح است، ايده اي در حوزۀ تاريخ ديني يهودي است. تاريخ در بُعد ديني براي يهوديان با ظهور مسيحا و داوري نهايي اي كه بر پهنۀ كوه صهيون صورت خواهد داد، پايان مي پذيرد.1...
کرسی آزاد
رسانه های خبری در دنیای امروز همواره با مولفه هایی مانند گونه های خبری متفاوت به لحاظ جهان ارزشی، و نیز اصول خبرپرکنی خاصی، همراه هستند که دینی شدن رسانه های خبری را دچار چالشهای اساسی میکند. در این...
کرسی آزاد
رسانه ملی در جایگاهی است که می تواند با انتقال ارزش ها و سبك زندگي در برنامه های تلویزیونی، سبك زندگي نمايش داده شده را دروني مي كنند. اما مع الاسف الگوهای غربی در این رسانه غلبه دارند
کرسی آزاد
فرماليسم و نوفرماليسم كه شكل تكامل يافته و به طور دقيق، شكل كاربست يافتۀ فرماليسم در حيطۀ فيلم است، بر مباني اي تكيه دارد. پيش از هر چيز، بايد به بررسي و نقادي اين مباني پرداخت. اين مباني عام است و...

×

نسخه آزمایشی
جستجو