عنوان فیلم: حوالی حریم
تهیه کننده: حسین اسدی زاده
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی
بازیگران:
عنوان فیلم: مستوره
تهیه کننده:
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی
بازیگران:
عنوان فیلم: مرضیه
تهیه کننده: مجید اوجی
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: سیما فیلم
بازیگران:
عنوان فیلم: پدر من
تهیه کننده:
کارگردان:
نویسنده: زینب امامی نیا
مشاور:
صاحب امتیاز: موسسه مفید
بازیگران:
عنوان فیلم: آینه
تهیه کننده:
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: گروه فیلمسازی اتود
بازیگران:
عنوان فیلم: آکولاد
تهیه کننده: خانه فیلم داستانی
کارگردان:
نویسنده: اکرم صادقی
مشاور:
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی
بازیگران:
عنوان فیلم: یک هفته بعد
تهیه کننده:
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: موسسه مفید
بازیگران:
عنوان فیلم: سلام
تهیه کننده:
کارگردان:
نویسنده: اکرم صادقی
مشاور:
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی
بازیگران:
عنوان فیلم: جمعه گل
تهیه کننده:
کارگردان:
نویسنده: اکرم صادقی
مشاور:
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی
بازیگران:

×

نسخه آزمایشی
جستجو