عنوان فیلم: حق سکوت
تهیه کننده:
کارگردان:
نویسنده: هادی نائیجی
مشاور:
صاحب امتیاز: حوزه هنری
بازیگران:
عنوان فیلم: فشار خون
تهیه کننده:
کارگردان:
نویسنده: عل ثقفی
مشاور:
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی
بازیگران:
عنوان فیلم: پرده نشین
تهیه کننده:
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: شبکه یک سیما
بازیگران:
عنوان فیلم: حوالی حریم
تهیه کننده: حسین اسدی زاده
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی
بازیگران:
عنوان فیلم: مستوره
تهیه کننده:
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی
بازیگران:
عنوان فیلم: مرضیه
تهیه کننده: مجید اوجی
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: سیما فیلم
بازیگران:
عنوان فیلم: پدر من
تهیه کننده:
کارگردان:
نویسنده: زینب امامی نیا
مشاور:
صاحب امتیاز: موسسه مفید
بازیگران:
عنوان فیلم: آینه
تهیه کننده:
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: گروه فیلمسازی اتود
بازیگران:
عنوان فیلم: آکولاد
تهیه کننده: خانه فیلم داستانی
کارگردان:
نویسنده: اکرم صادقی
مشاور:
صاحب امتیاز: خانه فیلم داستانی
بازیگران:
عنوان فیلم: یک هفته بعد
تهیه کننده:
کارگردان:
مشاور:
صاحب امتیاز: موسسه مفید
بازیگران:

×

نسخه آزمایشی
جستجو