تاریخ شفاهی
..مسلما برای اهالی سینما مطلوب این است که سالن های سینما از عهده مخارج خود برآیند چراکه یکی از ارکان رونق سینماداری بعد اقتصادی آن است. از نگاه آقای علیخانی این مهم دچار اختلال است هم از جانب قابلیت...
تاریخ شفاهی
در سال 57 چند ماه قبل از پیروزی انقلاب سینماهای زیادی آتش زده شدند اینکه چه کسانی دست به این کار زدند و چه انگیزه ای داشتند سوال ما بود، آقای علیخانی آن را در هاله ای از ابهام میداند لیکن معتقد است...
تاریخ شفاهی
در مصاحبه هایی که تا اینجا با آقای علیخانی درباره سینمای قبل از انقلاب داشتیم به مباحثی پیرامون مدیریت سینماها، وضعیت اکران، فروش، فیلمهای خارجی، مخاطب، و اقتصاد سینما پرداختیم. در مصاحبه گذشته و این...
تاریخ شفاهی
در مصاحبه هایی که تا اینجا با آقای علیخانی درباره سینمای قبل از انقلاب داشتیم به مباحثی پیرامون مدیریت سینماها، وضعیت اکران، فروش، فیلمهای خارجی، مخاطب و اقتصاد سینما پرداختیم. در این مصاحبه و مصاحبه...
تاریخ شفاهی
پنج سال بعد از انقلاب، وزارت ارشاد اقدام به جمع آوری فیلمهای خارجی و فیلمهای قبل از انقلاب، از دفاتر سینمایی نمود. در روش به کار گرفته شده برای اینکار حرف و حدیثهایی هست، از جمله اینکه مالیت این...
تاریخ شفاهی
بی¬شک مخاطب یکی از پایه های حیات و بقاء سینماست اما فراز و نشیبهای رابطه سینما و مخاطب سرنوشتهای متفاوتی را برای سینمای ایران رقم زده است. جدال راستگرایان دهه پنجاه و چپگرایان دهه شصت، از نکات عطف...
تاریخ شفاهی
در دهه پنجاه گرایش به فیلمهای خارجی به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد و به تبع آن سکس و اکشن سینما را فرا گرفت! آقا علیخانی، در چهارمین مصاحبه، این اتفاق را از زاویه نظام حاکم بر بازار سینما مورد...
تاریخ شفاهی
در دهه پنجاه سالنهای سینمای ایران، شاهد افزایش نمایش فیلمهای خارجی بودند. این استقبال نابه جا، افول فیلم ایرانی را در پی داشت. آقای علیخانی در این مصاحبه ضمن تبیین فرآیند خرید و نمایش فیلم در آن...
تاریخ شفاهی
در مسیر مطالعه تاریخ مدیریت سینما در ایران، بخش قابل توجهی از این تاریخ فرآیند مدیریت سینما، مربوط به دوران قبل از انقلاب است. در این مصاحبه آقای علیخانی از مدیریت تولید و توزیع و اکران فیلمهای...
تاریخ شفاهی
آقای علیخانی معتقد است که پراکندگی سینماهای تهران و سبک و محتوای فیلمهای ایرانی در قبل از انقلاب، تابعی از فرهنگ عامه و امکان فروش فیلمها بوده است. در بخش اول مصاحبه، ایشان ضمن تبیین جغرافیای...

×

نسخه آزمایشی
جستجو